Rządowy Program Odbudowy Zabytków

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/SK/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r. dla zadania pn. „Prace renowacyjne muru kamiennego okalającego kościół pw. św. Marcina i św. Wincentego Męczennika w Skórzewie„, dofinansowanego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina i św. Wincentego Męczennika w Skórzewie zaprasza do złożenia oferty na realizację inwestycji pn. „Prace renowacyjne muru kamiennego okalającego kościół pw. św. Marcina i św. Wincentego Męczennika w Skórzewie”.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.     

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego zostały zawarte w treści zapytania ofertowego oraz załącznika do niniejszego zapytania.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe – Parafia Skórzewo [pdf]

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Opis zadania [pdf]

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy [pdf]

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy [pdf]

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy [docx]

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Wykaz robót [docx]

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Wykaz robót [pdf]

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego – Wykaz osób [docx]

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego – Wykaz osób [pdf]

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia [docx]

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia [pdf]

Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego – Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia [docx]

Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego – Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia [pdf]

zapytanie-ofertowe – wszystkie załączniki [zip]

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA PRACE RENOWACYJNE MURU KAMIENNEGO

Informujemy, że dnia 29 maja 2024 r. dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/SK/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r., dla zadania pn. „ Prace renowacyjne muru kamiennego okalającego kościół pw. św. Marcina i św. Wincentego Męczennika w Skórzewie”, dofinansowanego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Poniżej załączamy informację o wyniku przeprowadzonego postepowania.

skorzewo_informacja_o_wyniku_postepowania [pdf]